Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1)  Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru zobrazeného na internetovej stránke predávajúceho www.dezinfikuj.sk.

Údaje predávajúceho:

Obchodné meno: IMM Profit, s.r.o.
sídlo: Priekopská 2001/41, 036 08 Martin,  Slovensko

IČO: 44151705
IČDPH: SK2022609886

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina I, oddiel: Sro, vložka č.  60235/L

Číslo účtu: 2459706858/0200, IBAN SK42 0200 0000 0024 5970 6858, SWIFT VUBSKBAXXX

(ďalej len „predávajúci“)

Zodpovedná osoba predávajúceho a kontakt:

Mária Rusnáková
tel.:+421 908 278 469

e-mail: info@dezinfikuj.sk

Predávajúci sa zaväzuje, že tovar uvedený na webových stránkach http://www.dezinfikuj.sk vyhovuje normám a právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky, je vybavený slovenským návodom na použitie a záručným listom (resp. daňovým dokladom, ktorý slúži ako záručný list).

 

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Bratislava 27

za@soi.sk

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

 2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Tovar predávajúceho je opísaný na internetovej stránke www.dezinfikuj.sk  („ďalej len „internetová stránka“). Pri každom tovare je uvedené jeho vyobrazenie, popis, cena s DPH a dostupnosť tovaru.

Pri objednávaní tovaru cez internetovú stránku má kupujúci možnosť sa zároveň zaregistrovať. Pri registrácií si kupujúci zvolí prihlasovacie meno a heslo. Svoje údaje zadané pri registrácií a heslo si môže kupujúci po prihlásení meniť. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a so zasielaním informačných e-mailov predávajúceho. Službu zasielania informačných e-mailov predávajúceho môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese info@dezinfikuj.sk alebo v profile kupujúceho na internetovej stránke.

Tovar je možné objednávať aj bez zaregistrovania sa na internetovej stránke, vyplnením požadovaných údajov na internetovej stránke. 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Pri objednaní tovaru z internetovej stránky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, a to tak, že na internetovej stránke zaškrtne pole s názvom „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ 

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny a pod.) oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky elektronicky alebo písomne, resp. požadovať úhradu vopred formou predfaktúry. Ak kupujúci odmietne požadovaným spôsobom objednávku autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Všetky objednávky potvrdené predávajúcim sú záväzné. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou e-mailom. Potvrdenie o prijatí objednávky neznamená uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci po odoslaní tohto potvrdenia overuje dostupnosť tovaru a následne je kupujúcemu zasielané e-mailom potvrdenie objednávky. V potvrdení objednávky tovaru, ktorý nebol na sklade alebo sklade dodávateľa, predávajúci uvedie aj predpokladanú dodaciu lehotu.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007, O ochrane spotrebiteľa.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, pokiaľ je pri ich vzniku zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú podnikateľskej činnosti podnikateľa a ak sa písomne nedohodnú obe strany inak.

3) Cena a spôsob úhrady

Kúpnu cenu možno uhradiť takto:

 • v prípade osobného odberu tovar v hotovosti alebo platobnou kartou (horný limit kúpnej ceny pri platbe hotovosťou je 5.000,00 €)
 • na dobierku v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
 • On-line platba kartou, prostredníctvom platobnej brány BESTERON

Ceny tovaru uvedené na stránkach http://www.dezinfikuj.sk sú platné v momente uskutočnenia objednávky. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov za dopravu a pod. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Kupujúci bude pri ukončení objednávky vyzvaný na ich odsúhlasenie.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazného nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti u predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z predĺženia z čiastky po splatnosti v zákonnej výške. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a záručným listom. Pri platbe bezhotovostným prevodom bude ako variabilný symbol uvedené číslo objednávky, alebo faktúry – daňového dokladu, ak je kupujúcemu zaslaný. V prípade osobného odberu sa vystavuje daňový doklad na mieste odberu. Ten je vystavený našim partnerom, ktorý prevádzkuje výdajné miesto pre osobný odber. 

V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany predávajúceho (tovar je vypredaný) je uhradená kúpna cena (prípadne jej časť) odoslaná späť na číslo účtu, z ktorého bola poukázaná, najneskôr do 30-tich dní, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.


4) Doprava a doručenie tovaru

Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Na dopravu využívame služby spoločnosti Geis, ktorá má takmer 20 ročné skúsenosti s balíkovou prepravou a patrí medzi 3 najväčšie súkromné balíkové dopravné spoločnosti v ČR a SR, služby spoločnosti Packeta, služby spoločnosti 123 kuriér.

Tovar, ktorý je označený "Skladom", je predávajúci povinný dodať kupujúcemu do 5 pracovných dní, bežne dodávame do 2-3  pracovných dní. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade a ani na sklade dodávateľa je termín dodania oznámený kupujúcemu v potvrdení objednávky a v tomto termíne sa mu predávajúci zaväzuje tovar aj dodať.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné sa v takomto prípade nezvyšuje.

Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený nižšie. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad (resp. je doručený e-mailom) a návod na použitie výrobku. 

Po expedovaní má Váš tovar na starosti prepravca.

Cena dopravy kuriérom je 5,00 €, cena dopravy spoločnosťou Packeta je
3,00 €, DOPRAVU ZADARMO ZÍSKATE PRI NÁKUPE NAD 80 €.

Cena dobierky je 1,00 €.

Cena platby bankovým prevodom / hotovosťou, kartou pri osobnom odbere: zadarmo

Cena platby On-line platba kartou, prostredníctvom platobnej brány BESTERON : zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH 20%.

V prípade osobného odberu tovaru je tovar pripravený na odber v sídle predávajúceho, resp. miesta odberu, po dobu 10-tich pracovných dní od výzvy k osobnému odberu tovaru učinenej elektronicky alebo telefonicky.

 

5) Záruka

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad. Pokiaľ je kupujúci registrovaný, daňový doklad má kedykoľvek k dispozícii v elektronickej forme po prihlásení sa na internetovú stránku.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Kupujúcim – podnikateľom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom.

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Za vadu sa nepovažuje svetlejší odtieň farby biocídneho výrobku v porovnaní s ilustračným obrázkom na internetovej stránke. Príčinou disharmónie farby výrobku je pomaly rozkladateľné eko-potraviárske farbivo. Tento jav nemá žiaden vplyv na kvalitu biocídneho prípravku, resp. jeho účinnosti.

 

6) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.)  v platnom znení právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci zašle predávajúcemu formulár odstúpenia od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V odstúpení kupujúci uvedie,  že odstupuje od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie TU. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať všetok dodaný tovar späť. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Po platnom odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

Tovar, bez známok používania alebo opotrebovania či závad a najlepšie v pôvodnom obale, je kupujúci povinný poslať späť na adresu predávajúceho. V prípade, že tovar, ktorý bol kupujúcim v zákonnej lehote vrátený predávajúcemu, nesie stopy opotrebovania, používania alebo poškodenia, je predávajúci oprávnený naúčtovať kupujúcemu primeranú časť z pôvodnej kúpnej ceny (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Predávajúci si uhradí svoje nároky z čiastky, ktorá bude kupujúcemu vrátená, a to jednostranným zarátaním.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • na poskytovanie služieb, pokiaľ s ich plnením bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôle predávajúceho,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo na jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • spočívajúcej v hre alebo lotérii.

7) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu na posúdenie bezodkladne po zistení vady, musí byť čistý a s náležitými dokladmi a popisom vady, prípadne označeným miestom vady.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu: IMM Profit, s.r.o, Priekopská 2001/41, 036 08 Martin . Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie k tovaru).

Kupujúci  uvedie číslo objednávky a taktiež presne označí druh a rozsah vád tovaru Reklamovaný tovar nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Zasielaný tovar sa odporúča poistiť. Ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.

Predávajúci nezodpovedá za škody vyplývajúce  z používania tovaru v rozpore s návodom na jeho použitie. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

UPLATNENIE  REKLAMÁCIE  PRI  KÚPE  TOVARU 

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov,  na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a na zvýšenú ochranu svojich ekonomických záujmov.  

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 • Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Za kvalitu predávaného tovaru voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci. Táto zodpovednosť je objektívna, t. j. predávajúci sa jej nemôže nijako zbaviť. Zodpovedá aj za chyby, o ktorých nevedel. Nie je rozhodujúce, či ide o chyby zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní veci. 
 • Ak má vec chyby, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť.
 • Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, napr. ak sa užívanie riadi návodom, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu návod na používanie v slovenskom jazyku. Ak túto povinnosť nesplní, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.
 • Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
 •  Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.
 • Určená osoba je osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n)  zák. č. 250/2007 Z.z.).  Táto je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu. 
 • Odborným posúdením je vyjadrenie súdneho znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 • V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Pri skupinových zájazdoch musí predávajúci zabezpečiť v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu.
 • Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. 

Záručný list má obsahovať:

 • meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, 
 • sídlo alebo miesto podnikania 
 • obsah záruky, jej rozsah a podmienky 
 • dĺžka záručnej doby, 
 • údaje potrebné na uplatnenie záruky.

     Ak záručný list neobsahuje všetky uvedené náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť 
     záruky. 

 • Vyhlásením v záručnom liste môže predávajúci poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, ako je zákonná (t. j. viac ako 24 mesiacov).

PRÁVA  KUPUJÚCICH

Súčasné platné právne predpisy garantujú spotrebiteľovi právo na kúpu bezchybného tovaru. Jednoznačne dávajú spotrebiteľovi právo na to, aby bol tovar bezchybný počas celej záručnej doby a to na základe objektívnej zodpovednosti predávajúceho za chyby, ktoré sa v tejto dobe vyskytnú.
 
Občiansky zákonník stanovuje záručné doby, ktoré predávajúci za žiadnych okolností nemôže skrátiť:

 • 24 mesiacov u predaného tovaru 
 • 24 mesiacov pri zhotovení veci na zákazku 
 •  3 mesiace pri oprave a úprave veci 
 • 18 mesiacov pri stavebných opravách a úpravách 
 •  3 roky pri zhotovení stavby 
 • 24 mesiacov pri predaji použitých vecí, ak sa predávajúci s kupujúcim   nedohodnú na kratšej záručnej dobe, nie kratšej ako 12 mesiacov

·     ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

·     pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, treba reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe, inak právo zanikne.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. 

Práva kupujúceho zo zodpovednosti  za chyby predanej veci závisia od druhu a povahy chyby veci. 

Občiansky zákonník v tejto súvislosti rozlišuje:

§ 622 OZ

Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy  namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú (chybnú) vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

§ 623 OZ

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).Podľa výkladu OZ záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť, 

V prípade, že má vec najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

§ 597 OZ

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 

Po určení spôsobu vybavenia  reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Odborné posúdenie:

Odborné posúdenie musí obsahovať

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje predpísané náležitosti sa neprihliada.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

POSTUP  PRI  UPLATŇOVANÍ   REKLAMÁCIÍ

 • Uplatniť reklamáciu bezodkladne v záručnej dobe u predávajúceho alebo u určenej osoby, a ak je to možné, vzhľadom na charakter výrobku, odovzdať reklamovaný tovar pracovníkovi poverenému vybavovať reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného strediska, požadovať odstránenie vady na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ).  
 • Pri uplatnení reklamácie treba predložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list v prípade, že bol vydaný.  

- Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Táto osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste, prípadne v reklamačnom poriadku.

- Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. 

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. elektronickou poštou, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď,  najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Písomný doklad o vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

UPOZORNENIE:

 • Pri kúpe vecí, ktoré sú určené na to, aby sa používali po dlhšiu dobu (rôzne technické zariadenia a prístroje, nábytok, kožuchy, bytové zariadenia a doplnky, exkluzívne spoločenské oblečenie, značkové športové potreby...), odporúčame žiadať záručný list a starostlivo ho uschovať. 
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. 
 •  Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. 
 •  Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

8) Ochrana osobných údajov

Objednaním tovaru na internetovej stránke alebo pri registrácií na internetovej stránke dáva kupujúci predávajúcemu súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) so spracovaním svojich osobných údajov. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovej stránke.

Predávajúci bude spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, číslo telefónu, ktoré kupujúci zadal či už pri registrácií na internetovej stránke alebo pri objednávaní tovaru na internetovej stránke, za účelom správneho doručovania tovaru, vystavenia daňového dokladu, komunikácie s kupujúcim t.j. za účelom vybavenia objednávky kupujúceho, ako aj na marketingové účely. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na adresu sídla predávajúceho.

Predávajúci môže v zmysle § 10 ods. 3 ZOOÚ spracúvať osobné údaje bez súhlasu kupujúceho, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje predávajúceho; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ a

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť,
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 11 ZOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúcemu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

Ak kupujúci uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

9) Informácia o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporu

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu, ktorých zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.

Návrh musí obsahovať:Sa) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zák. č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=S .

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný predaj cez e-shop sú platné od 1.1.2022. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. V prípade zmeny, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu potvrdenia objednávky predávajúcim.