Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie od Zmluvy

Komu: IMM Profit, s.r.o., so sídlom Priekopská 2001/41, 036 08 Martin 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento

 

tovar: ........................................................................................................................... 

Dátum objednania/dátum prijatia* ...........................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* .........................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

................................................................. 

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.